ติดตามความสามารถในการผลิตด้วยระบบ “Dsync”

ภาพรวมของระบบ

- การใช้ระบบ Dsync / D monitor คุณสามารถแสดงสถานะความคืบหน้าของแต่ละเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง ในแบบเรียลไทม์
- คุณสามารถเรียกใช้ข้อมูลการทำงานอัติโนมัติได้โดยติดตั้งอุปกรณ์ IoT ของ Dsync เข้ากับเครื่องจักรของคุณ ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดจากการบันทึกการทำงานภายในโรงงาน ความไม่สม่ำเสมอในการจัดการ และรับรู้ถึงประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น

about

タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」資料1
タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」資料2
タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」資料1タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」資料2

タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」資料1

タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」資料2

คุณสมบัติของระบบ

ระบบติดตามความสามารถในการผลิตด้วยระบบ “Dsync” เป็นระบบที่ใช้ IoT ซึ่งจะสรุปผลโดยอัติโนมัติ และแสดงผลสถานะและปริมาณการผลิตของเครื่องจักร เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายในโรงงานให้เพิ่มขึ้นขณะที่การทำงานของพนักงานลดลง
เมื่อใช้กลไกของ Dsync ‘’D monitor’’ ทำให้สามารถแสดงสถานะความคืบหน้า (เช่น Actual/Target) บนจอแสดงผลได้ในทันที
จาก ‘’การแสดงผลเฉพาะ’’ เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการยึดสถานะความคืบหน้าในสถานที่จริงเราจึงสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่พบบ่อยในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย

พวกเขาต้องการ …
– ปรับปรุงความถูกต้องของรายงานประจำวัน
– วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เครื่องจักรหยุดทำงาน
– ทราบการผลิตรวมทั้งหมดและเป้าหมาย / อัตราจริง แบบเรียลไทม์
– การแก้ปัญหาที่เร็วขึ้น เช่น ความผิดพลาดและการชำรุด
– ตรวจสอบสถานการณ์ของโรงงานจากนอกโรงงานหรือจังหวัดอื่น
– ใช้ระบบสัญญาณแจ้งเตือนจากพนักงาน
– ลดการทำงานจากโรงงาน
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเวลากลางคืน
– ลดการบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ
– ฟังเรื่องราวและกรณีศึกษาเกี่ยวกับตัวอย่างที่ใช้ IoT

Benefits of using Dsync / D monitor

■ การแก้ไขปัญหาในทันทีโดยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
เนื่องจากข้อมูลที่ได้จาก Dsync จะถูกซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติคุณจึงสามารถตรวจสอบสถานะของสายการผลิตทั้งหมดและ
สถานะความคืบหน้า เช่น ปริมาณการผลิตต่อเครื่องได้แบบเรียลไทม์ ถ้ามีเครื่องที่ถูกหยุดทำงานมาเป็นเวลา
นานระบบ Dsync จะมีการแจ้งเตือน และเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเราสามารถแจ้งให้หัวหน้า / ผู้จัดการทราบผ่านช่องทาง LINE เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้นและลดเวลาการหยุดทำงาน

■ การลดชั่วโมงการบริหารงานโดยรายงานอัตโนมัติ / การบันทึกข้อมูลแบบไร้กระดาษ
เราสามารถรับและรวบรวมข้อมูลจากเครื่องได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการเขียนรายงานประจำวันลง เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสามารถมุ่งเน้นในด้านการผลิต / การควบคุมคุณภาพ ผู้จัดการสามารถใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ
เนื่องจากสามารถส่งออกรายงานไปยังรูปแบบ Excel ได้ และสามารถใช้แทนรายงานประจำวันหรือรายงานประจำเดือนได้ นอกจากนี้ยังนำไปสู่การลดภาระของผู้ปฏิบัติงานด้วยการลดการบันทึกในรายงาน

■ การยอมรับร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้จัดการ / ประสิทธิภาพในการอภิปราย
จากแนวโน้มสถานการณ์การดำเนินงานและปัญหาในปัจจุบัน ทำให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายภายในโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารและทำให้การอภิปรายด้านการผลิตมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสถานการณ์การดำเนินงานนับว่าเป็นการประเมินค่าเป็นตัวเงิน และเป็นการเปรียบเทียบปริมาณการปรับปรุงผลการดำเนินการ (KAIZEN) ก่อนและหลังซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังถูกมองว่าเป็นการประเมินประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถวัดและประเมินผลพนักงานอีกด้วย

■ ติดตั้งได้โดยไม่คำนึงถึงประเภทของเครื่อง / ยี่ห้อผู้ผลิต
อุปกรณ์ IoT ของ Dsync สามารถติดตั้งได้โดยไม่คำนึงถึงยี่ห้อของผู้ผลิต
คุณสามารถรับข้อมูลและจัดการกับซอฟต์แวร์ Dsync ได้แม้ว่าจะมีเครื่องหลากหลายยี่ห้อและประเภท (press, molding machine, NC, MC เป็นต้น)

■ รายงานผลตามรูปแบบของบริษัท
วิธีการส่งออกรายงานของ Dsync สามารถใช้รูปแบบที่บริษัทใช้ได้โดยอัติโนมัติ นอกจากนี้จะส่งออกรายงานตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน เป็นการลดแรงงานในการทำรายงานเป็นอย่างมาก

Function of Dsync / D monitor

■ สามารถใช้ได้กับ PC / Tablet / Smartphone
タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」画像2

เนื่องจากระบบ Dsync ทำงานร่วมกับเบราเซอร์ จากคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถเข้าได้จากเซิร์ฟเวอร์ทุกที่ คุณสามารถเรียกดูข้อมูลจากภายนอกโรงงานและจากประเทศอื่น ๆ จะได้ผลดีเมื่อโรงงานครอบคลุมในหลายพื้นที่หรือเมื่อคุณต้องการเรียกดูข้อมูลในระหว่างการเดินทาง

■ การแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบ Excel
เนื่องจากสามารถนำข้อมูลมาสรุปเป็นรายงาน (ในรูปแบบ Excel) จากซอฟต์แวร์ Dsync ซึ่งสามารถใช้แทนรายงานประจำวันได้ รับและรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้เราสามารถลดจำนวนขั้นตอนการป้อนข้อมูลและรวบรวมข้อมูลในการทำงานได้อย่างมาก

■ Graph of operation status of equipment units
タイでIoTを活用した機械設備モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」画像3
Aggregate operation information for each machine, make time stop visible

■ ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติโดย LINE หรือ E-mail
รายงานจำนวนการผลิตต่อชั่วโมงและแจ้งเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาด โดยการกำหนดเวลาที่แน่นอนในการส่ง LINE หรือ e-mai. *ผู้มีอำนาจสามารถเปลี่ยนได้อย่างอิสระ

■ เหมาะสำหรับภาษาญี่ปุ่น อังกฤษและไทย
สามารถสลับภาษาต่างๆในระบบได้อย่างง่ายดาย

■ รองรับการสื่อสารผ่าน Wi-Fi
วิธีการส่งข้อมูลที่ได้รับจากเครื่องไปยังเซิร์ฟเวอร์สามารถทำได้โดยใช้ LAN หรือ Wi-Fi
* แม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้ง LAN ไว้ในโรงงาน แต่ต้นทุนในการติดตั้งจะลดลงเนื่องจากสามารถใช้งานได้กับ Wi-Fi

■ ปรับเปลี่ยนอย่างแพร่หลายและระบบความร่วมมือ
คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายงาน โครงร่างหน้าจอ และยังช่วยเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบอื่น ๆ
สำหรับเครื่องที่ไม่มีสัญญาณ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้โดยการเพิ่มเซ็นเซอร์ IoT

Background of using Dsync

เราจะสนับสนุน “การสร้างกลไกในการทำงานด้วย IoT” และ “ปรับให้เข้ากับองค์กร” ที่จำเป็นสำหรับการสร้างการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN)!

タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」資料3

การที่โรงงานมองเห็นถึงความต้องการประเมินผลการทำงานที่สามารถวัดได้
โดยการแสดงปริมาณ ซึ่งการใช้ภาษาร่วมจะทำให้สามารถเข้าใจได้เนื่องจากตัวเลขมีอิทธิพลต่อความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ ภาษาที่ใช้ร่วมกันนี้จะช่วยทำให้ไปในทิศทางเดียวกันและประเมินการแก้ปัญหาได้โดยการกำจัดความน่าเชื่อถือและอุปสรรคอันเนื่องมาจากความเป็นมาต่างๆและส่งเสริมให้เกิดการยอมรับร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย เนื่องจากวิธีการบอกจำนวนแบบเดิมขึ้นอยู่กับคน การได้รับข้อมูลจริงจึงเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีข้อจำกัด ด้านค่าใช้จ่ายและความแม่นยำ ด้วยการนำ IoT มาใช้ สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์และทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ซึ่งทำให้เข้าใจผลตามความจริงและมาตรการแก้ไขได้ในระยะเริ่มต้น
จากผลการติดตั้งของบริษัทมากกว่า 50 แห่ง เพื่อทำให้เกิด “ประสิทธิภาพในการทำงาน” และ “ลดต้นทุน” ซึ่งเป็นเป้าหมายของโรงงาน สำหรับ “แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN) ” เป็นคุณลักษณะของชาวญี่ปุ่นและคนท้องถิ่น พวกเราจะสนับสนุนต่อโครงการนี้

ขั้นตอนจนถึงการแนะนำ Dsync / D monitor

การติดตั้ง Dsync / D monitor คุณสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วภายใน 1 ถึง 2 เดือน (ประชุมประมาณ 2 หรือ 3 ครั้ง)
นอกจากนี้เรายังติดต่อการประชุมด้วยภาษาไทย / อังกฤษ กับเจ้าหน้าที่คนไทยหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้

1. ระบุข้อมูลที่ลูกค้าต้องการจากอุปกรณ์เครื่อง
2. สำรวจสถานที่และระบุสัญญาณเพื่อหาข้อมูล
3. ติดตั้งอุปกรณ์ IoT และกำหนดโครงสร้างแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์
※ไม่รวมการสร้างเครือข่ายภายใน,เซิร์ฟเวอร์,การซื้อจอภาพ ฯลฯ
4. ยืนยันการติดตั้ง
5. ดำเนินการช่วยเหลือลูกค้า

Spec

Software
Operation:
-Windows Server 2008 Standard
-Windows Server 2012 Standard
-Linux Server Ubuntu
-Linux Server CentOS
Language:JP, TH, EN
Database:MySQL version 5.5.31
Webservice Engine:Apache

Hardware
Voltage:
Operation : 12V – 40V
Input : 12V – 24V
Access Interface:LAN, USB, Wi-Fi
Input type:Dry contact, Common (0V or 24V)
Signal Input amount:6
CPU:ARM-CortexA53(1.2GHz)
RAM:1GB
Power Consumption:7W

image

タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dモニター/Dsync」イメージ1
タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dモニター/Dsync」イメージ2
タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dモニター/Dsync」イメージ3

会社概要

Company
NEXT INDUSTRY ASIA Co., Ltd./ネクストインダストリーアジア株式会社
TEL
092-223-6621(JP)、062-757-7788(TH)
Location
The Boulevard Sriracha 188/229 Soi 14 Moo.1 T.Nong Kham A.Sriracha Chonburi 20230
Staff
Japanese 5, Thai 14 (including staff of Digital Contents)
Capital
2,000,000 THB
Partner
Digital Contents (Thailand) Co., Ltd. , Skylight, Inc.
BOI
5.7 software business

同様のサービス/関連のサービス

タイでIoTを活用した稼働実績モニタリングシステム「Dsync/Dモニター」資料1

カテゴリ:ソリューション

タイでIoTを活用した機械設備モニタリングシステム「Dsync」

NEXT INDUSTRY ASIA Co., Ltd.

B-EN-Gタイの設備管理IoTソリューション「mcframe SIGNAL CHAIN」

カテゴリ:ソリューション

B-EN-Gタイの設備管理IoTソリューション「mcframe SIGNAL CHAIN」

Toyo Business Engineering (Thailand) Co., Ltd.

リアルタイムで工場設備の稼動状況を把握「AirGrid+P@t net」

カテゴリ:ソリューション

リアルタイムで工場設備の稼動状況を把握「AirGrid+P@t net」

TOKYO SANGYO (THAILAND) CO., LTD.

カテゴリ:ソリューション

知らせる信号灯から、記録する信号灯へ「AirGrid」

TOKYO SANGYO (THAILAND) CO., LTD.